Från 1620 låg Sörby prästgård på andra sidan vägen mittemot kyrkan. Den låg längs vägen, som framgår av kartan 1833. Före det bodde prästen i Gumlösa

Från Laga skifte-karta 1833. ”No 1” är prästgården, med boningslängan längs vägen. Nuvarande boningshus är markerat med en grå skuggning.

Nuvarande bostadshus byggdes 1945. I samband med det hittades en myntskatt med 281 mynt och några guldföremål. Den finns nu på Historiska museet i Stockholm. Skatten grävdes troligen ner under skånska kriget på 1670-talet. På det sättet räddades den undan rövande snapp­hanar. Prästen då, Hans Pedersen Winslöw (1623-1684), skrev nämligen följande kommentar i sin psalmbok: ”Anno 78, die 14 septembris plundrade snaphanerne mig…”

Flygfoto 1946. Både nya och gamla boningshusen finns med på bilden, men skyms delvis av trädkronorna.
Prästgården 1890 från gårdssidan

Boningshuset, byggt 1798, flyttades 1948 till Hässleholms hembygdspark. Ekonomibyggnaderna var då rivna sedan länge.

Prästgården 2022 i Hässleholms hembygdspark