Brydestuan ligger på gränsen mellan Sörby och Smålanden längs vägen mellan Sörby kyrka och Smålanden.

Brydestuan eller linbastan var en byggnad för lin-beredning. När linet rötats skulle det torkas i en ”basta” som var ett tunnvalv av sten. Efter torkningen skulle linet brytas eller bråkas, vilket normalt gjordes i en förstuga till bastun. På grund av brandrisken var brydestuan ofta lite avsides belägen. Brydestuan i Sörby finns inte med på karta 1833, men finns med 1861, därför troligen byggd där-emellan. Den användes i början av 1900-talet, men när folklivsforskaren Mårten Sjöbeck var här 1924 saknades förstugan, liksom på fotot från 1919.

Mårten Sjöberg beskriver den så här i en rapport till Folklivsarkivet i Lund: ”Brytstugan låg ca 500 meter vester om byn. Endast torkrummet var i behåll. Det var uppfördt på plana marken och byggdt af gråsten i hvalf. Hvalfvets murar voro i nedre delen två meter tjocka, och rummet var tilltaget i stora mått. Som en egendomlighet antecknades att till höger inom dörren till torkrummet fanns en af gråsten uplagd bänk, ca 2 meter lång och 45 cm bred och afsedd till hviloplats för torkkvinnan. Anmärkningsvärd var äfven förekomsten af en smal öppning i väggen öfver stenbänken, hvarigenom ett sparsamt ljus kunnat intränga i torkrummet. Ugn af gråsten. Sörby i augusti 1924. Mårten Sjöbeck

Även tidigare har det funnits en linbasta, men var den varit belägen är okänt. I församlingens dödbok 1823 omnämns linbastan: ”Den 26 Mars afled Enklingen och Skräddaren Nils Berggrén uti Gränshult, efter att med Rep hafva upphängt sig uti en nära belägen Bastuga. 60 år gl: – begrofs i tysthet d, 12 Maji.

Brydestuan 1919
Mårten Sjöbecks uppmätning av linbastan 1924

Det stora gråstensvalvet har nu rasat in, men stenväggarna står kvar.

Brydestuan 2022